Продължава борбата с корояда в Родопите

29 Nov, 2019

Провокирани от последствията, причинени от ветровала и повалените десетки хиляди кубични метра иглолистна дървесина, както и отчитайки риска от бъдещи увреждания, в началото на 2018 година Южноцентрално държавно предприятие – Смолян покани екип учени от Института за гората (ИГ) при Българската академия на науките (БАН) да извърши оглед на засегнатите иглолистни насаждения в района на Държавно горско стопанство – Смолян.

Резултатите от огледа показаха, че съществува реална опасност от намножаване и ново нападение от корояди и други насекоми хранещи се с живи дървета.

Ето защо, през пролетта на 2018 година ЮЦДП – Смолян възложи на експертния екип от Института по гората изпълнението на проект за мониторинг на насекомите, хранещи се с жива дървесина (корояди и др.) по смърча, елата и белия бор в териториите, засегнати от ветровала през 2018 година в рамките на Държавно горско стопанство „Смолян“.

Целите на проекта са свързани с установяване на основните видове насекоми, наблюдение на тяхното развитие и намножаване в актуалните условия в горите след ветровала, както и набелязване на ефективни мерки за борба, с цел минимизиране на бъдещи повреди върху живите дървета на територията на стопанството.

Към есента на 2019 година междинните резултати от година и половина проучвания показват, че опасността от намножаване и нападение върху здрави насаждения в близост до ветровалните територии на стопанството е реална. С помощта на феромонови ловилки беше отчетена висока численост на основните видове корояди в района, което е доказателство за опасност от нападения върху здрави дървета през 2020 г.

В същото време във феромоновите ловилки бяха установени и видове специализирани хищници по корояда, числеността на които обаче е сравнително ниска и не може да се очаква съществено въздействие върху вредителите.

В допълнение, експертите отчетоха, че въпреки стройната организация за бързо усвояване на повредената дървесина от страна на стопанството, наличието на остатъчен хранителен субстрат (пънове, връхни части на стъбла и клони) позволява намножаването на най-опасните видове корояд по смърча (Ips typographus) и белия бор (Ips acuminatus).

Ето защо, през следващата 2020 година, ЮЦДП – Смолян планира да провежда поредица от мерки, свързани с редовни наблюдения за своевременно регистриране на нападения в прилежащите на ветровала гори.

Планира се и прилагането на преки мерки, в това число залагане на ловни дървета, чрез които да се редуцира числеността на вредителите. В допълнение се разглеждат и възможностите за прилагане на методи за биологична борба с короядите чрез използване на патогенни гъби, които ще бъдат реализирани с помощта на експертите от Института по гората при БАН.

 

На снимките:

  1. Феромонови ловилки за корояд по белия бор
  2. Майчини и ларвни галерии от върхов корояд по белия бор

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето