Община Доспат стартира прием на заявления за здравно-социални услуги в домашна среда

04 Jul, 2019

Община Доспат в качеството си на партньор на община Девин по Проект BG05M9OP001-2.040-0097 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2. 040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, Договор № BG05M9OP001-2.040-0097- C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 стартира прием на Заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности – „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”.

I. Необходими документи за лица, желаещи да ползват услугата – „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”.

  • Заявление по образец и Информация за потребителя, които могат да бъдат получени на място в Общинска администрация Дoспат, стая № 101 или изтеглени от електронната страница на Община Доспат. По график ще се организират изнесени приемни на документи по населени места в Общината, като преди това ще се осигури необходимата разгласа.
  • Документ за самоличност (за справка)
  • Документ за самоличност на законния представител (за справка) – в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;
  • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК; протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
  • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие) – в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;.
  • Пълномощно (в свободен текст) за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата –когато не се подава лично

Лицата, които могат да кандидатстват за предоставяне на услугата и ще бъдат обхванати са:

• Лица на възраст над 65 години;

• Лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия;

• Лица с хронични заболявания;

• Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства.

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица, въз основа на която ще се извърши подбор на най-нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите ще се извърши в дома им.

          Документи ще се приемат до 31.07.2019г., всеки работен ден от 8.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч., на адрес: град Доспат, ул. „Първи май” №3, стая 101, етаж 1, сградата на Общинска администрация град Доспат.

 
Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
в община Девин и община Доспат “, Договор № BG05M9OP001-2.040-0097-С01
Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето


Подкрепете Андриян Петров с преференция № 117