Девин и Доспат с общ проект за хора с увреждания

06 Jun, 2019

Кметът на Девин Красимир Даскалов подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “ Развитие на човешките ресурси “ 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-2.040 “ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Девин и Община Доспат “.
Проектът е на стойност 181 951.52 лв. , в това число разходи по линия на ЕСФ в размер на 154 658.79 лв.
Съгласно договора по проекта ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на хора с увреждания и възрастни лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. За нуждите на реализацията на проекта ще бъдат закупени два автомобила-по един за всяка община. Водеща по проекта е Община Девин , а Община Доспат е партньор .

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето