Община Девин спечели с проекти 15 милиона лева европейско финансиране

23 May, 2019

В навечерието на 24 май – Празник на славянската писменост, на българската просвета и култура заместник – кметът на община Девин Владимир Солаков отчeтe с какво Европа е помогнала на Девин чрез спечелените по проекти на администрацията средства.Близо 15 милиона лева европейски са привлечени по спечелени от община Девин проекти от началото на мандата досега. Общинското ръководство на Девин направи всичко възможно тези средства да бъдат спечелени и усвоени, заяви заместникът кметът на община Девин Владимир Солаков.С успешно кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. са реализирани досега проекти за близо 5 млн. лв. Парите бяха вложени в санираните 5 обществени и 4 жилищни сгради.„Ръководството на общината вложи огромни усилия, за да се кандидатства с възможно повече проекти и да се привлекат максимум средства по линия на програмите, с които Европа доказва своята солидарност към нас. Предстои да бъдат усвоени още европейски средства и резултатите от тях да станат видими в следващите месеци, така че жителите на общината ще усетят още по-реално европейската подкрепа„, посочи Солаков.Предстои старта на проекта „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. В проектното предложение са включени Многофамилната жилищна сграда „Кольо Фичето №1“, с адрес гр.Девин, ул.„Родопи“ № 4 и Многофамилната жилищна сграда „Кольо Фичето №2“ , с адрес гр.Девин, ул.„Родопи“ № 2. С изпълнение на предвидените мерки за енергийна ефективност ще се осигурят по-добри условия на живот за жителите в многофамилните жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Договорът за безвъзмездна помощ е подписан на 07.03.2019 г., а срокът за изпълнение на предвидените дейности е 30 месеца. Общата стойност на проекта е 1 007 657.30 лв., които са изцяло безвъзмездна финансова помощ.Преди броени дни стартира и проекта: „Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито в град Девин, община Девин“ , финансиран от Програмата за развитие на селските райони. Предвижда се изграждането й в гр. Девин, кв. Настан. Срокът за изпълнение е 36 месеца, а общата му стойност възлиза на 96 862.97 лв. Договорът е сключен на 14.05.2019 г.Стартира и ключовият за улеснение на движението в града проект: „Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община Девин„, финансиран от Програмата за развитие на селските райони. По него се предвижда реконструкция на улица „Гимназиална“ в участъка от о.т 1242 до о.т.41 /моста при гробищния парк/. Улица „Гимназиална“ осигурява директна свързаност с републикански път ІІІ-197 Гоце Делчев – Сатовча – Доспат – Борино – Тешел – Настан – Девин. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, а общата му стойност възлиза на 927 708.21 лв. Договорът е сключен на 14.05.2019 г.Крупна е сумата по спечеленият с усилия на ръководството на общината проект: „Рехабилитация на Път PAZ 2044/ III-377, Равногор – Нова Махала/ граница Община (Брацигово – Батак) / Фотиново-граница Община (Батак- Девин) / Девин-III-197 от км 0+000 до км 12+500”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони. Общата стойност на проекта възлиза на 5 867 600,84 лв. и представлява 100 % безвъзмездна помощ, а срока за реализиране е 36 месеца. Договорът е подписан на 16.04.2018 г.С още два проекта се гордеем, тъй като засягат уязвими групи от обществото и младите хора, отбеляза Солаков.Единият от тях е проекта за мобилна патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат, който е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по него е 181 951,52 лв. Със средствата ще се осъществяват почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги. Социалната услуга, която ще се предоставя в рамките на 12 месеца в домашна среда е от „домашен санитар„. 37 потребители от общината е предвидено да бъдат обгрижвани по проекта.Стартират също „Обучение и заетост” и „Обучение и заетост на младите хора”, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Те обхващат населени места от община Девин за периода от 24 месеца. По проектите са наети 40 лица над 30-годишна възраст и със степен на увреждане 50 и повече процента, както и 5 младежи до 29-годишна възраст и със степен на увреждане 50 и повече процента. Лицата получават минимална работна заплата, осигурена от оперативната програма.Освен тези два проекта, основно със средства от Европа, от началото на мандата досега са реализирани проекти със социална насоченост за общо 1 724 010, 92 лв., сочат данните на експертите от общината.По Оперативна програма за храни и/или основно материално 2014-2020 г. се изпълнява проекта за „Осигуряване на топъл обяд в Община Девин“ в периода 2016-2019 г. По него се предоставя услугата „Обществена трапезария“ – до 31.12.2019 г. в гр. Девин, с. Грохотно и с. Гьоврен на 140 души с финансиране от 273 672.38 лева.По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 тече проекта на общината: „Приеми ме 2015”, по който е спечелено финансиране от 71 078.89 лв., за да се предоставя услугата „Приемна грижа“ от приемни родители. По проекта община Девин е партньор на Агенцията за социално подпомагане. По него 5 приемни семейства отглеждат 6 деца.Община Девин реализира със свой проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.„Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин“ от 1 януари 2016 г. до 31 август 2017 г. предоставянето на услугите „Домашен помощник“ и „Личен асистент“, по който бяха обгрижвани 120 потребители от назначен за целта персонал от 25 домашни помощника и 50 лични асистента. Услугите се реализираха със спечеленото финансиране в размер на 499 910 лв.По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. се реализира и проекта на общината за „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“. Спечеленото финансиране по него бе 390 601.78 лв. Благодарение на него бяха предоставяни услугите „Социален асистент“ и „Личен асистент“ на 60 души от назначения за целта персонал от 9 социални асистента и 11 лични асистента.Преди това, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 „Нови възможности за грижа”, в периода от 01.06.2015 г. до 28.02.2016 г. се предоставяше услугата „Личен асистент“ и здравни консултации от 4 медицински специалиста. По проекта община Девин бе партньор на Агенцията за социално подпомагане. По него бяха обгрижвани 25 потребителя от 25 лични асистента.382 894,50 лв. европейски средства се влагат от 19.07.2016 г. до 31.12.2019 г. и в изпълнение на спечеления от общината проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за „Общностен център за деца и семейства в риск“. По проекта се предоставят психологическо консултиране, здравна консултация, консултация с логопед, специален педагог, рехабилитатор на деца с увреждания или семейства в риск. През 2017 и 2018 г. е организирано лятно училище за общо 60 деца. Потребители на услугите са 300 деца и техните семейства. Срокът на проекта беше до 19.09.2018 г., но с усилия на общината с анекс той бе удължен до 31.12.2019 г., отчете Солаков.Общинското ръководство приоритетно кандидатства и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 в Схема „Работа“. По спечеления проект от 27.06.2018 г. е осигурена заетост за 12 месеца на 33 безработни лица.По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 е спечелен и проект за „Обучение и заетост на младите хора“, по който са обхванати 16 лица до 29-годишна възраст.„Не всичко се измерва в пари, но множеството спечелени проекти са пример за приоритетите ни като ръководство за подобряване качеството на живот и подкрепа на уязвимите групи от хора и младите. Средствата не са подарени, те са спечелени с качествени проекти, създадени с много усилена и извънредна работа на ръководството и експертите на общината. Европейската солидарност в община Девин е видима с качествения труд по проектите ни„, заяви Солаков.От името на кмета на община Девин Красимир Даскалов и от свое име, в навечерието на най-големия български празник 24 Май – Празник на славянската писменост, на българската просвета и култура, Солаков отправи пожеланията си към всички жители на общината:„С особена почит поздравяваме учителите, творците, градивните хора, които работят за благото на обществото, с пожелание да отстояват българщината и да се гордеят с нея. Ние има като народ с какво да се гордеем пред Европа и с какво да я обогатяваме. Европейската солидарност към нас показва, че процеса не е едностранен. Но това трябва да се отстоява и да се работи за него. Нека бъдем градивни, за да създаваме на следващите поколения стабилна основа за развитие„, пожела Солаков.

източник: devinonline.net

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето