Награждават просветни и културни дейци за 24 май

21 May, 2019

Във връзка с 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, и на основание Правилника за отличията на община Смолян, за постижения в сферата на образованието, науката, културата и журналистиката с Годишната награда на Община Смолян за 2019 г., със Заповед на кмета Николай Мелемов, се отличават:
1. ГАНКА КОСТОВА ЛАЗАРОВА – главен учител в ДГ „Слънце” – Смолян. За прилагане на иновативни техники, за провокиране на детското мислене и индивидуален подход към децата. За публикации в списания и сборници. За участие с доклади и презентации в конференции и научни форуми, сред които научно-практическата конференция „Подготовката на децата за училище – залог за успешно училищно обучение” и III-ти Международен форум „Класика и иновации в предучилищната педагогическа практика”.

2. НИКОЛИНА АНАСТАСОВА СТРАТЕВА – старши учител в ДГ „Родопчанче“ – Смолян. За използване на интерактивни методи на преподаване и общуване чрез театрализирана игра за стимулиране творческите способности на децата и приказките като възможност за създаване на позитивна среда за преодоляване на агресията. За иновационни форми на работа за съхраняване на българските фолклорни традиции и патриотичното възпитание на подрастващите. За активно сътрудничество с родителската общност.

3. ДЕТЕЛИНА ЧАВДАРОВА ЦАРЕВА – старши учител в ДГ „Радост“ – Смолян. За съчетаване на традиционните методи на обучение и възпитание със съвременните педагогически практики. За високи резултати в работата с децата със специални образователни потребности и пълноценното им приобщаване към другите подрастващи. За артистични умения и стимулиране на децата за личностни изяви. За възпитаване на децата чрез ценностите, които са запазили националната ни идентичност.

4. РАДОСТИНА АНГЕЛОВА КИРИЛОВА – директор новатор на ДГ „Зорница”-Смолян. За участие в проекти и програми. За научни съобщения, доклади и презентации в национални и международни педагогически форуми. За насърчаване на децата да мислят критично, да откриват и решават проблеми, да бъдат творци с развито въображение и находчивост, да се грижат за общността, страната и околната среда. За пълноценно партньорство с родителската общност. За откриването на музей в детската градина.

5. СВЕТЛА ЯСЕНОВА ДИЕВА – старши учител в ДГ „Веселушко” – Смолян.
За прилагане на знания и умения за творческа работа. За активно участие в квалификационни курсове, сред които „Правата на детето в контекста на гражданското образование”, „Педагогическото взаимодействие в детската градина”, „Аспекти на сътрудничество между педагози и родители”. За постигнати добри резултати в ограмотяването и интеграцията на децата от ромската общност. За участие на нейните възпитаници в прояви на общинска ниво.

6. ЕЛЕНА АНТИМОВА КАРААСЕНОВА – старши учител. ДГ „Славейче” – Смолян. За индивидуален подход към децата, за подпомагането им да правят избор и проявяват творчество. За насърчаването на подрастващите да усвояват знания и умения за самостоятелен живот, за общуване, съпричастност и отговорност. За методическа и организационна подкрепа на новоназначени и стажант учители. За поощряване и приобщаване на родителите на деца със специални образователни потребности и обучителни трудности.

7. РАЛИЦА ЖИВКОВА НЕЙКОВА – учител в ДГ „Русалка” – с. Търън. За интерактивни методи на обучение и възпитание. За подготовката на бъдещите първокласници за адаптация в училищната среда. За стимулиране творческите изяви на децата. За изготвяне на културния календар, сценарии за празници и открити уроци. За участие в проект ПУДООС и минипроекти за здравословно хранене, БДП и творческа работилница с децата. За активно сътрудничество с родителския актив, с училището, читалището и кметството в с. Търън. За принос в обогатяване материалната база на детската градина.

8. ТЕМЕНУЖКА КРЪСТАНОВА ПЕНЕВА – главен учител, преподавател по химия и физика в СУ „Св. св. Кирил и Методий”- гр. Смолян. За творчески методи на преподаване и мотивиране на учениците. За майсторски клас, съвместно със СУ „Св. Климент Охридски”, БАН и IPPGO с лабораторията ЦЕРН – Швейцария. За активно включване в извънкласни и извънучилищни дейности, в национални програми и проекти. За участието на учениците й в Детска полицейска академия и в други училищни прояви. За организиране на олимпиади и състезания.

9. ЛЮБКА МИХАЙЛОВА МАНДОВА – старши учител в начален етап в ОУ „Проф. д-р Асен Златаров”- гр. Смолян. За иновативни методи на обучение и създаване на творческа обстановка. За постигнати отлични резултати на нейните възпитаници на Национално външно оценяване. За активно участие в проектите „Успех”, „Училищният двор – място за спорт, отдих и ековъзпитание”, „Твоят час”. За преподаване в Неделно училище „Ангелчета” към храм „Св. Неделя” – гр. Смолян. За класиране на учениците й на челни места на олимпиади и състезания.

10. ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА КАМИШЕВА – главен учител в начален етап в ОУ „Стою Шишков” – гр. Смолян. За прилагане на съвременни педагогически и иновационни технологии. За класиране на нейни възпитаници на призови места в общински и областни състезания. За принос за достойното представяне през 2019 г. на ученика Веско Хаджийски на Националния кръг на олимпиадата „Знам и мога”. За активно участие в разработването и реализирането на проектите „Училището – работилница за мечти”, „Успех”, „Твоят час”, „С грижа за всеки ученик”.

11. РОСИЦА БОРИСОВА ГЛУХОВА – старши учител по физическо възпитание и спорт в ОУ „Юрий Гагарин” – гр. Смолян. За участие в международни проекти в областта на културата и спорта. За челните места на нейни възпитаници през учебната 2018/2019 в общински и областни състезания по бадминтон от Ученически игри. За участие в изграждането на училищни спортни площадки. За успешна работа с деца в риск и с техните семейства. За активното подпомагане на млади учители.

12. ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ТАБАКОВА – старши учител в начален етап в ОУ „Иван Вазов” – гр. Смолян. За проявен новаторски дух чрез използване на електронни платформи. За принос като базов учител към филиала на ПУ „П. Хилендарски” в гр. Смолян. За работата по проекта за иновативно обучение в направление „Роден език” – с мото „В търсене на доброто”. За активно участие на нейни ученици в инициативи по Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността. За успешната интеграция на деца със специални образователни потребности.

13. СЕВЕРИНА АСЕНОВА СОКОЛОВА – старши учител по математика и физика в СУ „Отец Паисий”- гр. Смолян. За прилагане на новости в педагогическата практика. За класиране на призови места на нейни ученици в математическите турнири и състезания „Стоян Попратилов”, „Черноризец Храбър” и „Перперикон”, в Коледно и Великденско математическо състезание, в Национален конкурс SUPER STEM. За творчески идеи в разработването на училищни проекти. За ръководството на група за занимания по интереси „Математиката около нас”.

14. МАРИЯ КОСТАДИНОВА КОНСУЛОВА – старши учител по история и цивилизация в Езикова гимназия „Иван Вазов”- гр. Смолян. За иновационни подходи в преподаването. За провокиране интереса на учениците към историята – учебен предмет, различен от чуждоезиковия профил на училището. За учредяването на клуб „Дебати” в гимназията. За ръководството на клуб „Млад краевед” с множество местни и национални изяви. За проявени лидерски и организационни качества и обновяване традициите на ЕГ „Иван Вазов“.

15. НЕДЯЛКА ЙОРДАНОВА КУКЛЕВА – главен учител по химия и опазване на околната среда в ППМГ „Васил Левски” – гр. Смолян. За активен принос в организиране и координиране на добри училищни практики за качество на обучението и прилагане на интерактивни методи. За успешно представяне на учениците й на кандидатстудентските изпити по химия. За ръководството на училищния клуб „Дебати“. За организиране на училищни и общоградски състезания по дебати. За дейността й като координатор за Смолян на Дружеството на ООН в България.

16. МАЛИНКА ВЕСЕЛИНОВА КИСИМОВА – старши учител по география в прогимназиален етап в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Момчиловци. За успеха на неин ученик, който през 2018 година представя Област Смолян на Национален кръг на олимпиада по география и икономика в град Стара Загора. За участие през учебната 2018/2019 година на три нейни възпитанички в олимпиади на областен кръг. За принос в разработването и реализацията на проект по НП „Ученически олимпиади и състезания”.

17. СИЛВИЯ ЗАМФИРОВА КЕЙВАНОВА – старши учител по биология и химия в ОУ „Стою Шишков” – село Търън. За въвеждане на интегрирани уроци по два учебни предмета с близки теми. За номиниране на неин възпитаник за участие в Национален кръг на олимпиада по биология. За прилагане на интерактивен метод на организация на учебните часове. За ръководството на проекта „Ученици в действие”. За организиране на уроци за повишаване на дигитално-медийната грамотност на ученици и родители.

18. МИЛКА АСЕНОВА ЧИЛИНГИРОВА – старши учител целодневна организация на учебния ден в начален етап в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Смилян. За интерактивни методи на преподаване. За успешна работа със смесени групи от ученици. За подготовката на учениците от IV-ти клас за НВО по формата PIRLS. За поощряване индивидуалните възможности на децата. За методическа подкрепа на младите учители и стажанти. За мотивиране на учениците си за участие в извънкласни дейности.

19. ЕМАНОИЛА ПЕТРОВА ВЕЛИЧКОВА – старши учител по английски език в ПГИ „Карл Маркс” – гр. Смолян. За прилагане иновации в обучението. За наставничество на млади учители по английски език. За отлични резултати на нейни ученици на национални състезания, олимпиади и НВО. За дългогодишна работа в проекти по програми „Леонардо”, „Коменски”, „Успех” и „Твоят час”. За класиран през учебната 2018/2019 година ученик на второ място в страната на Национално състезание за икономисти на английски език от календара на МОН, и класиран ученик на областен кръг на олимпиада по английски език, показал много добри резултати.

20. СТЕФКА КОСТАДИНОВА ГАЙДЕВА – ЩЪРБОВА – старши учител по тамбура в НУФИ „Широка лъка“ – с. Широка лъка. За участие в подготовката на художествено-творческите изяви на НУФИ „Широка лъка“. За нейните възпитаници, лауреати на конкурсите „Руско Стефанов“ – гр. Сунгурларе, „Орфеево изворче“ – гр. Стара Загора, „Орфееви таланти“ – гр. Пловдив, „Широка лъка пее, свири и танцува“. За изключителен принос за организиране и провеждане на Фолклорния конкурс „Широка лъка, пее, свири и танцува“ през 2019 година.

21. МИЛКА НЕНКОВА МАТЕВА – библиотекар, експерт, завеждащ отдел „Изкуство“ в Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. Смолян. За високо резултатната й работа при организирането и провеждането на културни събития и прояви за общността и потребителите на библиотеката. За реализирани през 2018 г. под нейно ръководство и идея многобройни изложби и културни събития, като фотографски фотопленер „Смолян – перлата на Родопите“, концерт под надслов „Поезия и музика“ на Димитър Неделчев и дует „Кристали. Всички организирани културни събития са отбелязвани с разнообразни инициативи – витрини, виртуални изложби, беседи.

22. КАТЯ ВАСИЛЕВА САВОВА – художник и дългогодишен преподавател. За дългогодишната и работа като преподавател, старши асистент и завеждащ катедра „Художествено естетически цикъл“ за периода 1991-1998 г. към Учителски институт „Дичо Петров“ – гр. Смолян, за реализацията на популярни самостоятелни и общи изложби с видни български художници, организирани както в страната, така и в чужбина. За участие в конференции в София, Благоевград и Храдец Кралове – Северна Чехия, пленери в различни райони на страната и в чужбина.

23. НЕДЯЛКА МАНОЛОВА ГЕРГЬОВСКА – журналист, кореспондент на Агенция „Фокус“ и Радио „Фокус“ в гр. Смолян. За отстояване принципите на обективната журналистика и безпристрастното отразяване на всички гледни точки, за ярките и въздействащи публицистични материали и предавания за град Смолян и региона, станали достояние на цяла България.

24. МАРИЯ ИВАНОВА ДЕРЕКЬОВСКА – творец и учител, дългогодишен секретар на Клуб на дейците на културата – гр. Смолян. За всеотдайната й работа към Клуба на дейците на културата. За неоценимия принос в систематизирането и разнообразяването на дейността на клуба и привличането на млади хора в света на изкуството. За проведените през последните три години под нейно ръководство 17 младежки прояви на деца, с възрастова граница от детска градина до средни училища и гимназии.

25. САШКА АСЕНОВА ИВАНОВА – артист-хорист в състава на Фолклорен ансамбъл „Родопа“– гр. Смолян“ от 1981 г. За проявения висок професионализъм, инициативност и творчески подход в работата на ансамбъла. За непрестанния й стремеж към лично усъвършенстване. За удостояването й със „Златна лира” от Съюза на българските музикални и танцови дейци. Сашка Иванова е основен изпълнител в хоровия състав на Ансамбъл „Родопа“ – гр. Смолян.

26. ДЕСИСЛАВА МИНЧЕВА-ТОДОРОВА – актриса в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – гр. Смолян – от 2007 г. – за изиграните редица главни роли в спектаклите „Румеу и Жолиета от Дунюву“, „Чичовци“, „Рибарски свади“, „България ЕООД“ и др. Носител на многобройни награди за актьорските си умения от национални и международни фестивали. Носител на наградата за най-добра женска роля и за изключително актьорско постижение на фестивалите: „Двама са малко, трима са много“ в Пловдив през 2006 г., „Албамоно“ в Албания, „Стар Гала“ в Румъния през 2007 г., „Гумбекови дни“ в Хърватска през 2009 г. Носител на награда за ярко художествено присъствие за спектакъла „Аз душата“ на Международния фестивал „Панаир на куклите“ в София през 2018 г. Със спектаклите „Кокошка с брошка“ и „Жълто“ актрисата е удостоена и с награда за системна работа с деца“ на фестивал в Търговище, а през 2017 г. със спектакъла „Аз душата“ печели награда за най-добра актриса на фестивала „Пиеро“ в Стара Загора. През 2019 г. в спектакъла „Филифьонката, която вярваше в бедствия“ на ДКТ – Бургас, в който Десислава Минчева-Тодорова играе главна роля, печели наградата „Икар“ за най-добър куклен театър.

27. СВЕТЛА СТОЯНОВА ГЕРГЬОВСКА – художествен ръководител, преподавател по пиано и солфеж в Детска музикална школа към НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – гр. Смолян, кв. Устово – за дългогодишната й музикално-педагогическа и изпълнителска дейност в читалище „Кирил Маджаров-1866“. За поддържането и развитието на Детската музикална школа. Светла Гергьовса е дългогодишен корепетитор на Смесен хор „Родопски звуци“, художествен ръководител на Мъжка вокална група „Смоляни“ и на Детска вокална група „Сладурани“, организатор на различни видове дейности, класически и мултимедийни концерти в читалище „Кирил Маджаров-1866“.

28. ЦВЕТАНКА ТИНКОВА ИЛИЕВА – секретар на НЧ „Орфееви гори-1870“ – гр. Смолян, кв. Райково, режисьор, ръководител на Младежки театър „Ирис“. За проявения висок професионализъм и непрестанен стремеж към лично усъвършенстване. Ревностен пазител и ценител на народното творчество, обичаите и традициите на Родопите. През 1993 г. Цветанка Илиева поставя началото на Младежки театър „Ирис“, наследник на театър „Изгрев“, като започва да работи с млади дарования от целия град и региона. През театралната й школа са преминали повече от 250 възпитаници. Цветанка Илиева има повече от 30 театрални постановки и режисира всички концертни и други сценични изяви на читалището от общата художествена дейност. Цветанка Илиева е режисьор на постановките „Котаракът с чизми“, „Джуджето и седемте Снежанки“, „Най-чудното чудо“, „Нирвана“ от Константин Илиев, „Моцарт“ от Иван Радоев, „Приказки“ от Йожен Йонеско, „Междучасия“от Кънчо Стойчев, „Женско царство“ по Ст. Л. Костов, „Снежната кралица“ по Ханс К. Андерсен и др.

29. ВАСКА ИВАНОВА МАВРОДИЕВА – секретар на НЧ „Светлина-1925“ – с. Момчиловци – за проявения висок професионализъм и всеотдайност в областта на популяризирането на културно-историческото наследство и издигане ролята на читалището, като институция с образователно-възпитателна функция. За тридесетгодишната й работа, посветена на читалището. За изключителния й принос за визията на читалището към момента и провеждането на множество образователни инициативи, насочени към разнородна аудитория.

30. ГЕРГАНА АНАСТАСОВА ЧОТРЕВА – читалищен деятел, уредник на Етнографския музей, секретар на НЧ „Екзарх Стефан-1872 – с. Широка лъка – за нейната високо професионална работа при съхраняване и популяризиране на местните традиции, обичаи и фолклорно богатство, за прилагането на иновативен подход в разнообразната читалищна дейност, за нейната креативност и неуморност при организирането и провеждането на много читалищни инициативи.

Годишните награди имат парично изражение в размер на 200 лв. и са съпроводени със „Значка на Смолян”.
Предложенията за наградените са направени от техни педагогически и творчески организации.

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето


Подкрепете Андриян Петров с преференция № 117