Смолян: Държавният план-прием е съобразен със заявките на работодателите

08 Feb, 2019

На свое заседание  Комисията по заетостта утвърди окончателно проекта за държавен план-прием през 2019-2020 учебна година в област Смолян. Заседанието откри и ръководи заместник-областният управител Андриян Петров в присъствието на Стефан Андреев от РСЗ-Пловдив, членовете на комисията, представители на бизнеса.Началникът на РУО-Смолян Мария Семерджиева и експертът от РУО-Смолян Нина Алексиева представиха актуализирания, след последната среща с представители на бизнеса в региона, вариант на план-приема за 2019-2020 година. Той е съобразен със законовите рамки, новостите, целите правилата, утвърдени от Министерството на образованието и науката, както и със състоянието на професионалното образование и нуждите на пазара на труда в област Смолян. План-приемът е съобразен и с т.нар. STEM-профили, които обобщават природни, математически, технически и IT-специалности. Отчетени са и заявките от бизнеса и е добавено обучение по предложените в предходната среща специалности – полимери и мебелно производство. Към сферата на туризма се проявява най-голям интерес, както на национално, така и на регионално ниво, затова и специалностите, свързани с хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга, заемат най-голям дял в професионалното обучение.Семерджиева отбеляза, че план-приемът е максимално синхронизиран със заявките на работодателите, като до известна степен реализацията на паралелките в определена специалност зависи от това доколко бизнесът е предизвикал интерес. С цел отваряне към бизнеса и предлагане на по-голям избор за децата, съгласно закона се предвиждат паралелки с две отделни професионални направления, като по общообразователните предмети учениците се обучават заедно, а по специалните – в отделни групи. За непрофесионалните гимназии броят на паралелките се запазва, за да не се ощетява избора на учениците там за сметка на професионалното образование. По същия начин, в новите планове на Министерството на образованието и науката е заложено чуждоезиково обучение и в професионалните паралелки, за да не бъдат ощетявани децата с професионална насоченост от чуждоезикова подготовка. Основно предизвикателство за област Смолян остават тревожните демографски тенденции, водещи до намаляване броя на учениците. Това е и основната причина план-приемът за 2018-2019 година да бъде изпълнен  на 79%, тъй като учениците, завършващи седми клас, намаляват, а част от тях напускат региона. Заместник-областният управител Андриян Петров отбеляза, че усилията на МОН за въвеждането на защитените професии и паралелки са от изключителна важност за запазване на училищната мрежа в региони като нашия. Той обърна внимание, че е необходимо на местно ниво да се работи по-активно за привличане на учениците след седми клас от училищата в региона. Петров напомни, че трябва да се възползваме от високото педагогическо ниво в област Смолян, за което безспорно доказателство са трайните високи резултати от външното оценяване и кандидатстването във висшите учебни заведения.След проведеното обсъждане, предложеният проект на държавен план-прием за 2019-2020 учебна година беше подложен на гласуване и приет с пълно единодушие от Комисията по заетостта. Мария Семерджиева уточни, че приетият план-прием ще бъде изпратен за утвърждаване от Министъра на образованието и науката, след което окончателният му вариант ще бъде публикуван на страницата РУО-Смолян.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето