Приеха бюджет 2019 на Община Девин

06 Feb, 2019

Общинският съвет в Девин на свое заседание на 05.02.2019 г. прие бюджета на общината за 2019 г. Одобрената финансова рамка е в размер на 16 369 296 лв. Сумата е с около 3,8 млн. лв. по-голяма сравнение с предходната година.

Приходите за делегираните от държавата дейности са 6 388 954 лева, а планираните приходи от местни дейности са в размер на 9 980 342 лева. От местни данъци се очакват приходи в размер на около 870 000 лева. Неданъчните приходи са в размер на около 2 200 000 лв.

Местните данъци и такси включително и такса битови отпадъци се запазват с изключение тези касаещи данъка върху МПС и имотите които не са основно жилище в населените места определени като курортни селища, във връзка с направените промени в Закона за местните данъци. Очакваните приходи от туризма заедно с преходния остатък от 2018 г. /в размер на 44 409 лева/ са общо 106 093 лева. Средствата по тази план сметка се използват изключително и само за развитието на туризма и популяризирането на Девин и общината като предпочитана туристическа дестинация.

Капиталовата програма на Община Девин за 2019 г. е в размер на 6 458 859 лв., като по – голямата част от тях са средства осигурени с целеви трансфери по постановления на Министерски съвет от 2018 г. за реализацията на различни проекти на територията на общината, като по мащабните от тях са за „Ремонт и рехабилитация на централна градска част” гр.Девин – 1 800 000 лева., „Изграждане на нов гробищен парк и довеждаща улица до него” в гр.Девин – 920 000 лева., „Ремонт и реконструкции в кв.Въртлек гр.Девин” – 675 000 лева, довършване на обект „Ремонт и реконструкции на улици в с.Гьоврен” и др.
Целевата субсидия по закона за държавния бюджет на Република България е в размер на 547 800 лева.
Предвидените средства за обезпечаване на част от дейностите по културния календар на община Девин са в размер на 40 000 лева.

Със средства в размер на 32 500 лева ще бъдат подпомогнати и дейността на организациите с нестопанска стопанска цел като читалища, пенсионерски клубове, организации на инвалиди, диабетици и др.
За спорт в общината и подпомагане на спортни клубове са предвидени средства в размер на 15 000 лева.
Индикативния годишен разчет на сметките за средствата от Европейски съюз е в размер на 3 040 730 лева.

Основните цели и приоритети на Бюджет 2019 г. на община Девин са за:

  • Финансова стабилизация на Община Девин и по-висока ефективност на бюджетните разходи;
  • Успешно приключване на важни инфраструктурни проекти;
  • Усвояване на Европейски средства от програмния период 2014-2020г.;
  • Образование, здравеопазване и социална сфера;
  • Промяна на цялостния облик и визия на град Девин и съставните населени места в общината;
  • Запазване на културните ценности, развитието на спорта и туризма.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето