В Златоград се проведе обсъждане на Областен план за развитие на горските територии

16 Jan, 2019

На 15.01.2019 г., в заседателната зала на Община Златоград, се проведе обществено обсъждане на Областен план за развитие на горските територии, който е изготвен в изпълнение на договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г., сключен между Регионална дирекция по горите – гр. Смолян и „Географика“ ООД.

Областните планове за развитие на горските територии (ОПРГТ) са стратегически документи, чрез които ще се извърши планирането на горско-стопанските мероприятия на областно ниво. Тяхното въвеждане става през 2011 г. в Закона за горите. Това са планови стратегически документи, които определят насоките на управление на горското и ловното стопанство по категории гори на общинско и областно ниво, синхронизирано със заложените изисквания в областните стратегии за развитие на съответен регион или област. Целта на плановете е да се изготви единна горскостопанска карта за горските територии в областта.

ОПРГТ са част от системата планови документи за горските територии в България, която е разделена на три нива:
1. Национална стратегия за развитие на горския сектор и Стратегически план за развитие на горския сектор;
2. Областен план за развитие на горските територии;
3. Горскостопански планове и програми (досега Лесоустройствени проекти и програми).
ОПРГТ се разработва за срок от 10 години, в съответствие със стратегическите планови документи от по-горно ниво (чл. 12, ЗУТ). Планът се изработва за всички горски територии, независимо от тяхната собственост, като е хармонизиран с областната стратегия за развитие по Закона за регионално развитие.
Повече информация за Областния план за развитие на горските територии за Област Смолян може да намерите на сайта на плана: https://www.oprgtsmolyan.net/ .

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура