Топъл обяд за 485 жители на Община Чепеларе

01 Dec, 2018

От 3 декември 2018 година 485 потребители на територията на Община Чепеларе ще получават топъл обяд.

Кметът на Община Чепеларе Славка Чакърова и Веска Димитрова – Директор на дирекция ФСД в Община Чепеларе подписаха допълнително споразумение № 8 към договор по проект „Осигуряване на топъл обяд – Чепеларе“.

Подписаният договор BG05FMOP001-3.002-0007-C07 „Осигуряване на топъл обяд – Чепеларе“ от 18.07.2016 година е финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), операция тип 3 –BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020”.

С подписването на анекса се допълва и надгражда обхвата на действащата Обществена трапезария –Чепеларе, финансирана от МТСП Фонд-СЗ, като с това се осигурява достъпа на по-голям брой хора в неравностойно положение до социалната услуга:

1.Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП,

2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната ДСП

3.Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност.

4. Скитащи и бездомни деца и лица. 5. Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Проектът ще обхване 485 потребители от всички населени мести на територията на Община Чепеларе, които ще получават топъл обяд за период от 13 месеца /267 работни дни/ считано от 1 декември 2018 година. Потребителите, които ще ползват услугата са одобрени от Дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян, след подадени от тях заявления.

Информация за одобрените лица може да получите на телефон: 03051/82-71

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето