Областната комисия по заетостта обсъди резултатите от проведено проучване сред работодателите в региона

11 Oct, 2018

Заместник-областният управител Андриян Петров ръководи заседание на Областната комисия по заетостта във връзка с втора процедура за проучване на потребностите от кадри на работодателите в България, проведена от Агенция по заетостта.„Напомням, че проучването се провежда два пъти годишно, на основание чл. 10, ал. 2, от Закона за насърчаване на заетостта, съвместно с Комисиите по заетостта към Областния съвет за развитие в 28-те области в страната. В периода 5-28 февруари 2018 година се проведе първото изследване, в което в област Смолян бяха подадени 163 анкетни карти от работодатели. Към настоящия момент повече от 2600 работодатели в страната са се включили в проучването на потребности от работна сила. Второто проучване на Агенцията по заетостта се провежда основно, като се прави извадка сред работодателите с различни характеристики, териториален обхват, икономическа дейност, вид на предприятието и в него можеха да участват всички работодатели на територията на България. Съгласно установения норматив и Заповед № АП-03-18-227/13.08.2018 г. на Областния управител на област Смолян, основна тема на срещата е представяне и обсъждане на резултатите от проведеното проучване за област Смолян  в периода от месец август до 17 септември 2018 година.”, Петров откри заседанието и въведе участниците в темата.Фани Николова – вр.изп. длъжността директор на Регионалната служба по заетост-Пловдив, уточни, че целта на това проучване е да бъдат определени необходимите кадри за бизнеса, както и да подпомогне Министерството на образованието и науката за подготвяне на кадри, които да обезпечат необходимостта от специалисти на работодателите в цялата страна.

Николай Димитров – началник сектор „Посреднически услуги” в Регионална служба по заетостта-Пловдив, представи обобщените резултати от проведеното проучване за област Смолян  в периода от месец август до 17 септември 2018 година. В него са взели участие 154 работодатели от региона, като най-активни са били тези от сферата на търговията, индустрията и производствените дейности. Резултатите показват, че има най-голямо търсене на кадри с хуманитарна и икономическа квалификация. От две години се наблюдава и нарастване на тенденцията да се търсят служители с технически специалности. Освен уменията и знанията, според проучването, работодателите определят като ключови качества самоконтролът и самодисциплината, високо ценени са компетентностите инициативност и предприемчивост. 80% от анкетираните работодатели са потвърдили, че през следващите 12 месеца ще търсят нови служители, като обявените работни места ще бъдат за постоянна, а не за сезонна работа. Потвърждава се и мнението, че липсата на компетентни работници вреди на бизнеса, като намалява качеството на услугата.Поради сходните резултати от проведените две проучвания, Областната комисия по заетостта обсъди и гласува анкетното допитване сред работодателите в региона да се провежда един, а не два пъти годишно. Заместник-областният управител Андриян Петров изложи тезата, че би било полезно да се провеждат проучвания и сред търсещите трудова заетост. По този начин, след анализиране на мнението и на двете страни, ще могат да се направят по-обективни оценки за състоянието на трудовия пазар в област Смолян.Той обърна внимание върху необходимостта от комплексен подход при решаване на проблема с безработицата, както и по-голяма активност и заинтересованост от страна на бизнеса. Петров припомни, че в региона и страната през последните години се реализират редица програми за заетост, финансирани от държавата, които дават възможност на работодателите да подготвят специалистите, от които се нуждаят, но голяма част от местния бизнес не съумява да се възползва пълноценно и да задържи на постоянна работа наетите по програма лица.Фани Николова даде информация за активните схеми – Обучение и заетост за младите хора, Обучение и заетост, Младежка заетост. Първите две от тях се отнасят за лица с намалена трудоспособност.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

Времето