Глобяват НЕК за масов мор на риба в „Цанков камък“

11 May, 2018

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) провери сигнал за измряла риба в района на яз. „Цанков камък“. За това алармира председателят на „Ловно-рибарско дружество“ – Девин в сигнал до басейновата дирекция.

Експертите на институцията извършиха проверка днес, 11.05.2018 г., съвместно с жалбоподателите и представители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), Предприятие „Язовири и каскади”, Предприятие „Водноелектрически централи” към „НЕК” ЕАД и Регионалната лаборатория – Смолян към ИАОС. В неравен сух участък покрай десния бряг в опашката на язовир „Цанков камък“ експертите откриха около 40 умрели екземпляра от вида сребърна каракуда. Няма видимо замърсяване на опашката на язовира, водата е видимо бистра, без замътване.

Документалната проверка установи, че „НЕК“ ЕАД не е спазила режимния график за месец април за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърден от министъра на околната среда и водите. Компанията е надвишила разрешените водни количества за производство на електроенергия  с 1 122 720  м3 за  ВЕЦ „Цанков къмък“. За периода 1 април-11 май нивото на язовира е понижено с 6,5 метра, което е вероятна причина за измиране на рибите. За неспазване на режимния график на яз. „Цанков камък“ ще стартира административно-наказателно производство.

При проверката бяха взети взети и проби от водите на яз. „Цанков камък“ – от мястото, на което е намерена умрялата риба, както и до брега в същия участък. Те са анализирани на място по показателите рН, температура, електропроводимост, разтворен и наситен кислород, като полевите резултати са в норма.  Допълнително взетите проби от водата ще се изследват по азотните и фосфорни показатели (амониев, нитритен, нитратен и общ азот, фосфати и общ фосфор като фосфор), БПК и ХПК. Когато резултатите от мониторинга на водите са готови, те ще бъдат оповестени на сайта на БДИБР.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура