Още 57 блока в Смолян получиха оценка „допустим” за саниране

02 Mar, 2018

Във връзка с реализацията на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедураBG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., ,  комисия с председател инж.Мариана Цекова, зам.-кмет на община Смолян направи следните констатации. Регистрираните заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) са 66 . Те са подадени и постъпили на 15.02.2018г., в срока, определен в Поканата за включване в проект, публикувана на 13.12.2017г. на сайта на община Смолян.

Комисията провери дали кандидатстващата сграда отговаря на критериите за допустимост и подбор, съгласно изискванията на община Смолян в съответствие с ОПРР „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Комисията провери подадените документи и извърши оценка на тяхната пълнота ,като оценка „допустим”  са получили 57 заявления.

Всички Сдружения на собствениците, които са получили оценка  „допустим”, е необходимо да представят коригирани и/или подкрепящи документи / информация, записани в графа „Забележки“, в Деловодството на община Смолян в срок от 7 /седем/ календарни дни от датата на публикуване на настоящия протокол на сайта на община Смолян.

Настоящият протокол е технически съставен на 28.02.2018г. в 16:00 часа, а е публикуван на сайта на община Смолян на 1 март т.г.

На следния линк може да се запознаете кои жилищни сгради са получили оценка „допустим”:

http://www.smolyan.bg/media/content_files/file/PROEKTI/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%98%20%D0%92%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%A2%D0%95%D0%96/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%20%E2%84%96%201.pdf

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура