РИОСВ – Смолян санкционира 13 обекта за замърсяване на водите

27 Sep, 2017

От началото на 2017 г. експерти на РИОСВ – Смолян са санкционирали 13 обекта, във връзка с нарушаване на екологичното законодателство в сектор „Води“. На четири обекта са съставени актове за установяване на административни нарушения, а на девет има наложени и действащи текущи месечни санкции.

Установено е, че заустваните от дейността на предприятията води по някои показатели надвишава определите в разрешителните емисионни ограничения. Санкционираните обекти са от добивната, преработвателната и хранително-вкусовата промишленост  (производство на млечни и рибни продукти).

В резултат на осъществения от инспекцията превантивен и текущ контрол се наблюдава намаляване на броя санкционирани обекти в сравнение с миналата година. Подобрената работа на пречиствателните съоръжения на обектите и тяхното поддържане в техническа и експлоатационна изправност значително е намалило вредното въздействие върху околната среда. За предотвратяване на нарушения, водещи до замърсяване на водни обекти, РИОСВ – Смолян продължава да осъществява засилен контрол.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура