Смолян: Втори проект за енергийна ефективност в три детски градини

21 Mar, 2017

Днес в Община Смолян се проведе пресконференция по проект “Прилагане на мерки за енергийна ефективност чрез използване на възобновяема енергия в три детски градини на територията на Община Смолян». Той е финансиран от „Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“ 2009-2014, Грантова схема BG04-02-03-1 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, Мярка 2: „Мерки за използване на възобновяема енергия“. Това е втори проект на Община Смолян по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG04-02-03-038-014 от 18.08.2015 г., съгласно допълнително споразумение № 4 от 16.12.2016 г.
Главната цел на настоящия проект е да се постигнат икономии по отношение на разходите на електрическа и топлинна енергия в сградите на трите детски градини, които са общинска собственост – детските градини «Синчец», «Зорница» и «Веселушко». С изпълнението на проекта ще се повиши енергийната ефективност и ще се увеличи дела на използваната енергия от възобновяеми източници, което пряко е свързана с целите на настоящата процедура.
Партньор по проекта отново е „Енок-Сентерет – Център за енергийна ефективност“, норвежка организация със 17-годишна практика в области като отопление, охлаждане, автоматизация, околна среда, сгради, електро, енергиен мениджмънт и др. Компанията притежава сертификат за одобрение от правителството и ще допринесе с опит и добри практики в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия, за постигане на по-добър ефект от прилагане на мерките в избраните общински сгради.
Бяха представени дейностите по проекта. Подготовка на документация и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители.
Изпълнение на строителни и монтажни дейности, включващи доставка и монтаж на соларни системи за битово гореща вода в сградите на три детски градини в град Смолян: «Синчец», «Зорница» и «Веселушко».
Одит на проекта. Осъществяване на строителен и авторски надзор.
Информация и публичност, управление на проекта и обмяна на опит с норвежкия партньор.
Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 174 218,41 лева, от които за Община Смолян са 137 448,81 лева, а за партньора по проекта: 36 769,60 лева.
Краен срок за изпълнение на проекта: 30.04.2017 г.

Пресцентър на община Смолян

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура