Проведе се заседание на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие

24 Feb, 2017

Днес се проведе заседание на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие на област Смолян. Заседанието беше ръководено от заместник-областният управител Илия Годев. Участваха инж. Петя Нешева – Регионален представител на Агенция за устойчиво енергийно развитие – Пловдив, Жасмина Бошнакова – главен експерт „Регионално развитие”, Люба Тодорова – юрист и инж.Костадин Капитанов – експерти в Областна администрация Смолян, Николай Славов – ТСБ-ЮГ Смолян, Павлина Димчевска – РИОСВ-Смолян, инж.Гавраил Даракчиев – председател на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, арх.Христо Караянков – председател на Камарата на архитектите, експерти от общините в област Смолян.Инж.Петя Нешева представи задълженията по Закона за енергийна ефективност, Закона за енергията от възобновяеми източници,  измененията и допълненията по тези два закони, както и новите форми за годишните отчети и сроковете за представянето им в Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Тя уточни, че Агенцията вече предлага електронни услуги и декларациите, годишните отчети и доклади могат да бъдат подавани по електронен път.Експерти от Областна администрация и общините в област Смолян обсъдиха участието и сключените договори по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на региона. Към момента на територията на областта броят на сключените договори за целево финансиране с Българска банка за развитие е 55. На 47 сгради се извършват дейности на СМР, като 36 от тях са в процес на изграждане, а 11 сгради са въведени в експлоатация.Експертът инж.Лазар Карамитев  от община Чепеларе представи проектът по Програмата Хоризонт 2020, който е единствен по рода си проект за България. В него община Чепеларе участва като координатор на партньорство, състоящо се от 14 общини, университети и организации от цяла Европа.  Хоризонт 2020 е най-голямата до момента рамкова програма на ЕС за иновации, като 7-годишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро. В разработването на проекта с акроним SMART P@VE са включени водещи и авторитетни университети и организации, работещи в сферата на иновации в енергийната ефективност. В рамките на близо 2 месечна работа експерти и научни работници от общините Орестида /Гърция/, South Tyneside /Великобритания/, Одрин /Турция/, Ковилха /Португалия/ и Крушевац /Сърбия/, Португалски електротехнически институт, Асоциация за устойчиво иновативно развитие от Австрия; Университет Тийсайд от Англия, водещи частни компании в областта на електроснабдяването от Гърция и местна компания под координиращата роля на община Чепеларе разработиха и представиха за финансиране пред ЕК проект на стойност над 21 млн. евро.Основните дейности се реализират на територията на трите града в България, Гърция и Англия и са групирани в следните работни пакети:

1) Изграждане на соларни улици в градовете и внедряване на интелигентно управление на сгради, захранвани от произведената електроенергия;

2) Закупуване на електромобили за предоставяне на социални услуги от общините;

3) Разработване на иновативен софтуер за управление на общините.

Конкретно за община Чепеларе се предвижда полагане на фотоволтаични панели по улица Здравец в града, които ще са залепени върху асфалта на площ от 1800 кв. м.  Плочките от силиций, произвеждащи електричеството, са покрити с предпазен слой защитна смола, така че да издържат на движението на всякакъв тип превозни средства, включително тежкотоварни. С произведената електроенергия ще  се захранват две общински сгради и сградата на училището. Освен това ще  бъдат внедрени редица иновативни мерки, свързани с енергийната им ефективност. За нуждите на Община Чепеларе се планува закупуване на 3 електрически автомобила – леки и лекотоварни за извършване на социални услуги както за деца, така и за възрастни. За целта ще бъдат изградени  няколко зарядни станции за електромобили, които ще се захранват с част от произведената електроенергия от фотоволтаичния уличен участък.И в последния, но не по важност пакет община Чепеларе ще разработи интегрирана ИКТ Платформа за управление. Целта е платформата да публикува данни, генерирани от общината, в такъв формат и под такъв лиценз, че да бъдат свободно използвани, обработвани или разпространявани от гражданите. Предвижда се и разработване на редица мобилни апликации за администрацията, чрез които гражданите да получат интелигентен достъп до всяко ниво на управлението. Бюджетът, заделен за общината в рамките на проекта е в размер на 5.980.491 Евро.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура