Чепеларе с инициатива “Активна събота” на 1 октомври

30 Sep, 2016

Øóìåí( 9 þíè 2011) Øóìåí ìèíèñòúðúò íà îáðàçîâàíèåòî, ìëàäåæòà è íàóêàòà Ñåðãåé Èãíàòîâ ñå âêëþ÷è âúâ âåëîïîõîä äî Âåëèêè Ïðåñëàâ è Âúðáèöà.  èíèöèàòèâàòà, êîÿòî å ñâúðçàíà ñ ïîïóëÿðèçèðàíå íà òóðèñòè÷åñêè ìàðøðóòè â îáëàñò Øóìåí, çàåäíî ñ ó÷åíèöè è ó÷èòåëè ó÷àñòâàò ïðåäñòàâèòåëè íà ðúêîâîäñòâàòà íà Îáëàñòíàòà óïðàâà è íà ÐÈÎ-Øóìåí. Ïðåñôîòî-ÁÒÀ ñíèìêà:Òîøêî Éîðäàíîâ(ÅÇ)

Чепеларе обявява “Активна събота” на 1 октомври, съобщиха от общинската управа. Организатори на събитието са сдружение ’‘Чепеларе Байк и Хайк‘‘ и сдружение„ BG Бъди активен“, със съдействието на Coca-Cola HBC  и Община Чепеларе.Това  е част от платформата Wake Your Body, която предлага еднодневна разнообразна програма, включваща в себе си събития свързани със спорт и физическа активност, в които могат да се включат широк кръг от хора: деца, родители, възрастни, хора в неравностойно положение и др.Wake Your Body – Активнасъбота е чудесен повод да се раздвижите по забавен, атрактивен и полезен начин навън в парка сред усмихнати хора.

Пълна програма на Wake Your Body –Активна съботав Чепеларе:

  • 10:00 Велошествие по улиците на Чепеларе
  • 10:00 Тенис на маса
  • 10:30 Функционална тренировка с фитнес ластици;
  • 11:00 Семейна Чепелареада;
  • 11:30 Активни майки;
  • 12:30 Поход за малки и големи;

За организаторите:

Сдружение „Чепеларе Байк и Хайк“  има за цел да развива спорта и туризма на територията на  Община Чепеларе.Сдружение BG Бъди активен е национална организация работеща в областта на насърчаване на укрепваща здравето физическа активност (Health-enhancing physical activity – HEPA) Основна цел на сдружението е да се  популяризират ползите от редовните упражнения и активните дейности за развлечение и отдих сред българските граждани.Wake Your Body- Активна събота се осъществява с финансовата подкрепа на Coca ColaHBC.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура