Проведе се обществено обсъждане на проект на Наредбата за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини

22 Aug, 2016

4В община Смолян се проведе обществено обсъждане на проект на Наредба за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Смолян. Тя е съобразена с изискванията на Закона за предучилищното и училищното възпитание и с Наредба №5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование на МОН. Наредбата се прилага при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация на предучилищното образование в общинските детски градини. Секретарят Момчил Николов посочи, че Наредбата се състои от четири основни раздела, обхванати в 40 члена. В разпоредбите е регламентиран реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини. Записването на децата се извършва за: предучилищно образование на деца от първа възрастова група /3-4 годишни/ и втора възрастова група /4-5 годишни/. Предучилищно образование на деца навършили две години към началото на учебната година на постъпване в детското заведение. Задължително предучилищно образование на деца от трета подготвителна група /5-6 годишни/ и четвърта подготвителна група /6-7 годишни/. При записването на деца в детските градини с предимство се ползват: деца кръгли сираци, трето и следващо дете на многодетни родители, деца с един родител, деца близнаци, деца със специални образователни потребности, деца от приемни семейства и Център за настаняване от семеен тип, деца, на които поне единият родител е с инвалидност 70% и повече от 70% и деца с двама безработни родители.

5Един от основните акценти в Наредбата е да се въведат и спазват  основни критерии за записване на децата в общинските детски градини. С решение на Педагогическия  съвет на детското заведение могат да се приемат и други допълнителни критерии за записване.С Наредбата общината ще се опита да регламентира контрола по движение на децата от една детска градина в друга, както  и свободните места.На следващото заседание на Общинския съвет, Наредбата ще бъде внесена за обсъждане  и приемане. Допълнени са и предложенията направени по време на общественото обсъждане. Николов посочи, че са обхванати всички възможни казуси , за да се отрегулират обществените отношения в тази сфера.В общественото обсъждане участваха  гл.експерт „Образование” в общинската администрация Ангел Добриков,  директорки на детски градини, педагози, родители и др.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура