Стартира прием на заявления по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

27 Jun, 2016

A farmer feeds his sheeps with wheat straw near Toulouse August 17,2003. Due to the dryness the cattle breeders from southwestern France have to buy fodder in order to feed the animals because there is no grass left in the fields. REUTERS/Jean-Philippe Arles JPA/

Със заповед (издадена на 20 юни) на министъра на земеделието и храните е обявен прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Приемът на заявления по подмярката ще се извършва в Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ в Смолян от 4 юли до 12 август 2016 г.По подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ ДФ „Земеделие“ подпомага малки земеделски стопанства със стартова помощ в размер на равностойността на 15 000 евро. Един от приоритетите на подмярката е подпомагане на стопанства, разположени изцяло в планински райони, което дава много добри възможности на стопаните от Смолянска област.Условията и редът на прилагане на подмярка 6.3 са разписани в Наредба 10 от 10 юни 2016 г. на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ има за цел да подпомогне: икономическото развитие и укрепване на малките земеделски стопанства, ускоряването на модернизацията и технологичното им обновление и подобряването на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени.

Финансовата помощ по подмярката е безвъзмездна и цели устойчиво развитие и растеж на малките земеделски стопанства. Субсидията се предоставя за максимален срок от пет години при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнесплан е изпълнен коректно.

Изплащането на помощта се извършва на два етапа:

– първото плащане е след сключване на договор за предоставяне на финансова помощ и е в размер на левовата равностойност на 10 000 евро.

– второто плащане, в размер на левовата равностойност на 5 000 евро, се извършва след проверка от Разплащателната агенция (РА) за коректното изпълнение на бизнес плана.

 

За подпомагане по подмярка 6.3 могат да кандидатстват:

 1. физически лица, навършили 18 години;
 2. еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) или дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон;
 3. кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

 

Кандидатите представят бизнесплан, по образец, за развитие на стопанството за максимален период от пет години. Бизнеспланът може да бъде изготвен безвъзмездно от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). Оценяването на проектите за съответствието им с критериите за подбор, съгласно приложение  9 от Наредба 10, е към датата на подаването на заявленията. Класирането се извършва в низходящ ред, според получените при оценката точки, до размера на определения за съответния прием бюджет.

Класираните заявления за подпомагане с еднакъв брой точки, за които е наличен частичен разполагаем бюджет, се одобряват след изменение на бюджета, определен в заповедта на министъра на земеделието и храните за съответния период на прием.

 

Приоритет при оценяването ще имат проекти на земеделски стопани, които:

 1. към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни;
 2. отглеждат плодове и зеленчуци и/или етеричномаслени култури;
 3. имат стопанства, преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни;
 4. имат земеделско стопанство, разположено изцяло в планински район, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (ДВ, бр. 20 от 2008 г.).

 

Изпълнението на бизнесплана по подмярката може да започне след подаването на заявлението за подпомагане, но не по-късно от девет месеца, считано от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

 

Разплащателната агенция има право да изиска от бенефициера връщане на всички получени по договора суми, заедно със законната лихва върху тях, дължима за период, посочен в договора, когато:

 1. установи създаване на изкуствени условия с цел получаване на предимство за предоставяне на финансовата помощ в противоречие с европейското и националното законодателство в областта на селското стопанство;
 2. установи, че земеделският стопанин е представил декларация и/или документ с невярно или неистинско съдържание;
 3. установи, че ползвателят и/или някое от останалите задължени лица не са отговаряли на изискванията на Наредбата (чл. 6, ал. 1 и 2);
 4. получилият финансова помощ или упълномощен негов представител възпрепятства и/или осуетява извършването на проверки от компетентни органи или не оказва необходимото съдействие при извършването на тези проверки;
 5. ползвателят на помощта е получил или е одобрен за получаване на друга публична финансова помощ за инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, посочени в бизнесплана.
 6. земеделският стопанин не изпълнява което и да е свое задължение, посочено в Наредба 10, и/или уговорено в договора за предоставяне на финансова помощ задължение за срок до изтичане на пет години от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.
Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура