Община Смолян стриктно прилага международните стандарти

21 Jun, 2016

image-0.02.01.d507c763e507ff23acdd5fdfceb217ce1e4dd5157570e9151e87602965d03e1f-VВ община Смолян се проведе надзорен одит на Интегрираната система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004  и  ISO 27001:2013 от Сертифициращата организация РИНА БЪЛГАРИЯ.

Усилията на администрацията, насочени към по-качествено, по-сигурно и по-бързо обслужване, отново бяха високо оценени от одиторския екип. При проведения одит не са установени несъответствия и няма повдигнати зони за подобрение. Това означава, че общината стриктно е прилагала международните стандарти.

Община Смолян е сертифицирана вече 10 години, като първата сертификация е била 2006 г. по международните стандарти ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, а през 2009 г. и по международния стандарт ISO 27001:2005. В продължение на всичките тези години общината е показвала постоянство и висок професионализъм при обслужване на гражданите, като през последните  5 години администрацията  е постигнала устойчивост и значителен растеж при прилагането на стандартите за управление.

За поредна година одиторски екип от РИНА БЪЛГАРИЯ отново направи детайлна проверка относно спазването на утвърдените правила и съответствието им с изискванията на трите международни стандарта. След изследване на структурата и организацията на работа, както и на работните процеси, одиторският екип единодушно заключи, че  административното, правното и информационното обслужване на физически и юридически лица в Община Смолян е в съответствие със законовите и подзаконовите нормативни актове и с международните стандарти. Информацията се защитава от широк кръг заплахи и се гарантира непрекъсваемостта на работните процеси в администрацията, минимизирана е загубата на данни при аварии, инциденти и природни бедствия, като се максимизира възвращаемостта на инвестициите, съобразно изискванията на международните стандарти.

Успехът е резултат от стриктното поддържане на Интегрираната система за управление на община Смолян, а обновяването и усъвършенстването на всички услуги е израз на желанието на общинската администрация да удовлетвори нарастващите изисквания и очакванията на своите граждани и клиенти.

Ръководството на община Смолян поддържа непрекъснат  процес на утвърждаване на  високото ниво на административно обслужване и стриктно спазване на защитените стандарти, като по този начин се стреми да постигне висока степен на обществено доверие в администрацията.

Главна цел на общинското ръководство и целия персонал е да създава доверие, като предоставя на своите клиенти, партньори и заинтересовани лица продукт, който да съответства на техните изисквания за сигурност,  като едновременно с това гарантира конфиденциалност, цялостност и достъпност до информационните активи, осигуряващи процесите.

Подобни

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Новини от региона

туризъм

спорт

култура