Въвежда се забрана за риболов за следващите три години

10 Mar, 2016

cccНа основание чл. 30, ал. 3, т. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), чл. 4, ал. 1 и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерство на земеделието и храните, във връзка със съгласувателно писмо с изх. № 12-00-1960/27.01.2016 г. на МОСВ и възникнала необходимост за опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми в определените рибностопански обекти по чл.3, ал.1, т. 1 и т. 2 от ЗРА или в зони от тях,

НАРЕЖДАМ:

Забранявам извършването на риболов през 2016, 2017 и 2018 година в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗРА или в зони от тях, както следва:

Област Смолян 

–        р. Арда с притоците ú – от изворите до рибовъдното стопанство в с. Кошница;

        р. Сивинска с притоците ú – от изворите до вливането ú в р. Арда;

        р. Черна с всичките ú притоците – от изворите до тунела;

        р. Крива река – от изворите до вливането ú в р. Черна;

        р. Кутелска с притоците ú – от изворите до сливането ú в р. Виевска;

        р. Девинска – от границата с РДГ Пазарджик до моста на рибарник „Девин 4” (началото на защитената местност) и от моста на гробищен парк Девин до моста при автогара Девин;

        р. Буйновска с притоците ú – от изворите до горния мост на м. Попини лъки;

        р.Триградска с притоците ú – от изворите до изпускателя на язовир Тешел;

        р.Чеирска с притоците ú – от изворите до вливането ú в р. Триградска;

        р.Широколъшка с притоците ú – от изворите до вливането ú в р.Въча;

        р. Въча – от язовирната стената на яз. Цанков Камък до ВЕЦ „Цанков Камък” над  с. Михалково на местността Забрал до бетонен брод, намиращ се до портала на бившия ДАП;

        р. Чудните мостове – от изворите до вливането ú в р. Забърдовска;

        р. Караджа дере – от границата с ДГС „Широка поляна”, заедно с притоците ú до ГК „Чарка”;

        р. Герзовска – с всичките ú притоци до вливането ú в р. Черна;

        р. Бяла река – от изворите ú до вливането ú в р. Черна;

        р. Тикалска – от изворите до вливането ú в р. Черна;

        Смолянски езера – ЗМ, езерата: „Мътното”, „Бистрото”, „Тревистото” и „Салажа”;

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура