Доц. д-р Мариана Ламбова: „Еднодетният семеен модел все повече се налага в репродуктивните нагласи на родопчанина

28 Jan, 2016

001На 27 януари 2016,  в Заседателната зала на Пловдивски университет „П. Хилендарски“ – Филиал Смолян пред членове на  академичната общност на гр. Смолян бе представена публичната академична лекция на доц. д-р Мариана Ламбова на тема: „Динамика и регионална специфика на демографските процеси в Смолянска област“.

Освен цялостен  анализ на демографската ситуация към момента, доцент Ламбова презентира и резултатите от собственото си научно изследване, свързано с репродуктивните и миграционни нагласи на родопското население. Такова изследване в регионален план, специално за хората от Смолянска област, се прави за първи път и резултатите от него сочат проявление на регионални специфики, отличаващи разбиранията на съвременния родопчанин за семейството и емиграцията, в сравнение с общонационалните нагласи на българина като цяло. По отношение на бъдещето на брачността и броя на децата в семейството, тя сподели,че е ярко офор­мена тен­ден­ци­я­та към за­ни­жа­ва­не на реп­ро­дук­тив­ни­те же­ла­ния и на­ме­ре­ния на мес­тно­то на­се­ле­ние в Смо­лян­ски ре­ги­он.Дву­дет­ни­ят мо­дел ка­то со­ци­ал­на нор­ма и иде­ал про­дъл­жа­ва да би­ту­ва в съз­на­ни­е­то на ро­доп­ча­ни и все още има вли­я­ние вър­ху реп­ро­дук­тив­но­то им по­ве­де­ние, но не­го­ва­та трай­ност в реп­ро­дук­тив­ни­те наг­ла­си на мла­до­то по­ко­ле­ние тук не мо­же да се га­ран­ти­ра, за­що­то той ве­че е застрашен се­ри­оз­но да бъде из­мес­тен от ед­но­дет­ния мо­дел.Основ­ни­ят до­ми­нан­тен фак­тор, мо­ду­ли­ращ из­бо­ра на се­ме­ен мо­дел, е ма­те­ри­ал­но­то по­ло­же­ние – как­то днес, та­ка и в бъ­де­ще, имен­но то ще оп­ре­де­ли из­мес­тва­не на пред­по­чи­та­ни­я­та на ро­доп­ча­ни към ед­но­дет­ния се­ме­ен мо­дел в съвсем близко бъдеще.Ка­то ин­те­рес­на ре­ги­о­нал­на спе­ци­фи­ка се от­кроява съ­щес­тву­ва­не­то на оп­ре­де­лен ин­те­рес към три­де­тен мо­дел у около 14 % от изследвания контингент, но все още той е гу­бещ, за­що­то на прак­ти­ка ми­ни­ма­лен про­цент го ре­а­ли­зи­рат в действителност.

002Авторката представи цялостно и иновативно изследване на миграционните процеси в областта както в хронологичен, така и вхорологичен (пространствен аспект). Събитието бе повод и за представяне на новата й книга „Демографска ситуация в Смолянска област (1990-2014) и прогнози за развитие“, която е първата по рода си за региона и представлява сериозен принос в регионалните демографски изследвания.

Доц. д-р  Мариана Ламбова е  родена през 1969 година в град Смолян.  Завършила е висшето си образование във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Тя е магистър по „История и география“ (1993) и магистър по „Психология“ (2002). През 2010 година защитава докторска дисертация  по демография пред Специализирания научен съвет по географски науки към БАН. От 2002 година до момента е преподавател в катедра „Природо-математически и стопански науки“ към  ПУ “П. Хилендарски“ – Филиал Смолян, където понастоящем заема и длъжността Координатор на специалност „Туризъм“. Води лекционни курсове по Демография, Обществена география на България, Регионалистика, Туристически ресурси, Мотивиране на кадрите в туристическия бранш.  Член е на Съюза на учените в България и Регионалната туристическа асоциация „Родопи“. Ръководител и участник е в множество национални и международни научно-образователни проекти. Има издадени над 44 научни публикации в България, Франция, Холандия, Сърбия, Македония, Гърция и Турция. Научните й интереси са в областите:  демография и демографско прогнозиране, регионалистика, туризъм,психология на мотивацията и туристическото поведение.  Книгата „Демографска ситуация в Смолянска област (1990-2014) и прогнози за развитие“ е първата й самостоятелна научна монография.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура