„Личен асистент“ ползват 35 потребители в община Мадан

18 Dec, 2015

11Община Мадан, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, продължава успешно да предоставя социалната услуга „Личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа“ , бюджетна линия2014BG05M90P001-2.2015.001 „Нови Алтернативи“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /2014-2020/, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.Към 15.12.2015 година услугата „Личен асистент“ ползват 35 потребители, които се обслужват от същия брой  лични асистенти.Услугата се предоставя както в града, така и внаселените места от общината.Дейностите по проекта стартираха през месец май т.г и  ще продължи до 29.02.2016 г.Асистентите са назначени в рамките на утвърдената по проекта часовата квота за община Мадан, която е 3000 часа месечно. В рамките на тези 10 календарни месеца те предоставят почасови услуги, включващи грижи в домашна среда на деца и други лица с различни видове трайни увреждания, както и на такива, които са в невъзможност да се обслужват сами.Всички лични асистенти са преминали през обучение.За включване в дейностите за ползване на услугата „Личен асистент” по Проект „Нови възможности за грижа” има още много кандидат-потребители, отговарящи на определената целева група (хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; семейства на деца с увреждания; самотноживеещи тежкоболни лица) включени в списъка на чакащите. Създадена е банкас обучени лични асистенти, които в случай на необходимост ще бъдат назначени на работа. Основната цел на предоставянето на услугата „Личен асистент” е да се подобри качеството на живот на хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си чрез предоставяне на качествена грижа в семейна среда. Благодарение на тази услуга се повишава качеството на живот на семействата, в които има лица с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура